Predsjednik Uprave NK Zadar Svetko Ćustić sazvao je za 16. ožujka glavnu skupštinu Društva, na kojoj će se, nakon prihvaćanja financijskih izvješća i iznošenja izvješća uprave o stanju društva, razriješiti dosadašnji Nadzorni odbor te imenovati novi.

Iz Nadzornog odbora bit će razriješeni članovi koji su sudjelovali i u nekim ranijim upravama - Jakov Surać, Radovan Dunatov, Mladen Anić i Jure Knežević, a jedini koji ostaje je Ivica Katić. Za nove članove NO imenovat će se Mario Paleka, Josip Miočić, Damir Kalapač i Šime Kokić.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u knjigu dionica Društva, najmanje 7 dana prije održavanja Glavne skupštine i koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 7 kalendarskih dana prije održavanja Glavne skupštine. U slučaju nedovoljnog kvoruma iduća Skupština s istovjetnim dnevnim redom održat će se tjedan dana kasnije i moći će odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su u njoj zastupljeni. Skupština će se održati u hotelu Kolovare s početkom u 17 sati, a njome će predsjedati Josip Bajlo.