Iz Ministarstva poljoprivrede najavili su početak isplate za 1.154 korisnika programa potpora u ribarstvu „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti", koje se odnose na kompenzaciju za štete na ulovima koju su uzrokovali sisavci te potpora male vrijednosti za koje je godišnje osigurano je 39 milijuna kuna u Državnom proračunu.

„Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti" - kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci, odnosi se na štete koju čine dupini na ulovu lista, oslića, bukve, trlje blatarice, lokarde, orade, muzgavaca, ušate i sipe, koje uzrokuju dupini u ulovu jednostrukim i trostrukim mrežama stajačicama ili pridnenim povlačnim mrežama koćama. Potpora je namijenjena vlasnicima/ovlaštenicima povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru koji su isključivo mala i srednja poduzeća, dok je maksimalni iznos po korisniku 70.000,00 kuna.

 

Ovo je mjera koja je predviđena i Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo no zbog važnosti naknade štete osigurana su i dodatna financijska sredstava u Državnom proračunu RH.

Dodatno, Ministarstvo poljoprivrede naručilo je od Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita izradu Studije o utvrđivanju šteta na ulovima od dupina koja je temelj za utvrđivanje izračuna u ovim segmentima ribolova.

Potpore male vrijednosti odnose se na dodjelu državne potpore u segmentu uzgoja školjaka, uzgoja hladnovodnih vrsta riba i gospodarskog ribolova na moru. Ukupan iznos potpore jednom poduzetniku ne smije prelaziti 30.000,00 eura u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine. U navedenim segmentima ribolova korisnik mora biti ovlaštenik/vlasnik važeće povlastice sa uredno ispunjenim obvezama prema Državnom proračunu RH, ali i prema odredbama Zakona o morskom ribarstvu.

 

Potpore će preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju biti isplaćene do početka prosinca, a planirano je da se provedba ovog načina pomoći nastavi i slijedećih godina.