Izrađuju se izmjene i dopune Idejnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Diklo.

Posao u vrijednosti od 195 tisuća kuna (bez PDV-a) odlukom gradonačelnika Branka Dukića dobio je zagrebački Pangeo projekt. Postojeći projekt, kojeg je izradila francuska tvrtka Safege, izmjenjuje se zbog kasete na kojoj će se proširiti deponij prije nego se konačno zatvori. Sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, sanaciju i zatvaranje  službenog odlagališta Grada Zadra, otvorenog 1963. godine, potrebno je provesti najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad CGO Biljane Donje, koje je predviđeno u drugoj polovici 2022. godine.

Ukupna površina koju zauzima odloženi otpad na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Diklo"iznosi oko 33,60 ha.