Zadarska županija raspisala je natječaj za davanje koncesije za gospodarsko korištenje luke nautičkog turizma Marina Pašman. Procijenjena vrijednost koncesije je veća od 186 milijuna kuna, a u koncesiju se na 20 godina daje površina od ukupno 65.001 m², od čega je 114 m² kopneni dio, a 64.887 m² morski akvatorij. Krajnji rok za dostavu ponude je 29. siječnja 2021. godine.

Početna visina stalnog dijela naknade za koncesiju marine kapaciteta 199 vezova na moru i 34 suha veza utvrđena je u godišnjem iznosu od 2 kune po metru kvadratnom zauzetog prostora, odnosno 130.002 kuna godišnje. Budući koncesionar je dužan u roku ne duljem od 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o koncesiji dovršiti izgradnju i predati Zadarskoj županiji uporabnu dozvolu.

Javno otvaranje ponuda je 3. veljače 2021. godine, a rok za donošenje odluke o davanju koncesije iznosi 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.