Zadarskoj Čistoći odobreno je 1.248.548 kuna bespovratnih sredstava za nabavu komunalnog vozila, kojim će se na adminsitrativnom području Grada Zadra odvojeno prikupljati otpad. Namjena vozila je odvojeno prikupljanje glomaznog otpada na cijelom području Grada Zadra te pražnjenje podzemnih spremnika u staroj gradskoj jezgri. Zajedno s nadogradnjom zadovoljit će minimalne standarde EURO norme VI D.

Vozilo se financira u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.". Provedba projekta doprinijet će većoj stopi iskoristivosti otpada i nižu emisiju stakleničkih plinova u okoliš te ublažavanje negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu, ističu u Čistoći. Cilj je i osvijestiti građane da je pravilno odložen otpad korisna sirovina pa su projektom predviđene aktivnosti koje će im omogućiti upoznavanje s mjerama, načinima i postupcima za odvajanje otpada s posebnim naglaskom na poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom kroz sprječavanje nastanka otpada, pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu.

Projektom će se korisnici usluge dodatno educirati o načinima odvajanja otpada u kućanstvima. Njima će biti pružena poboljšana usluga odvojenog prikupljanja otpada te će biti informirani o odgovornom postupanju s otpadom. U pripremi projektnog prijedloga Čistoći je pomogla Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, koja nastavlja svoj angažman u njegovoj provedbi.