ZADAR - Zadarska županija je tijekom 2015. godine provela postupak osmišljavanja i stavljanja u funkciju elektroničke pisarnice za građane koja će omogućiti internetsko praćenje tijeka rješavanja predmeta koji se obrađuje u nekom od upravnih tijela Županije, osim predmeta Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

Aktivacija e-pisarnice planira se uskoro, a obavijest o početku rada pisarnice i link za pristup biti će dostupni preko županijske mrežne stranice. Pravo na pristup i uvid o podacima predmeta uz pristupne šifre bit će omogućen strankama za predmete otvorene nakon aktivacije e-pisarnice koji su pokrenuti na zahtjev stranke ili je stranka jedina u postupku te ako predmet ne spada u kategoriju predmeta koji ne smiju biti javno dostupni u tijeku provođenja postupka.

U sklopu ovog projekata pisarnica kao mjesto na kojem se obavljaju poslovi zaprimanja, pregledavanja i razvrstavanja pismena stranaka izdvaja se u posebnu prostoriju s pultom za prijem građana u predsoblju zgrade Doma županije koja se trenutno uređuje. Uvođenje elektroničke pisarnice kao i uređenje novog izdvojenog mjesta prijema stranaka doprinosi transparentnijem radu s građanima i ubrzanje ovog poslovnog procesa.