Nakon što je 18. ožujka 2019. godine donesena Odluka Županijske skupštine o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, za godinu i pol dana očekuje se usvajanje tog prostornog dokumenta kojim se planiraju novi sadržaji, zone, i razvoj.

Najava je to pročelnika za prostorno uređenje Olivia Meštrovića koji nam je potanko pojasnio razloge i dinamiku pripreme za izradu Plana, koja je povjerena njihovoj ustanovi - Zavodu za prostorno uređenje.

Drugi kvartal 2021. godine optimalni je rok u kojem bi se taj Plan trebao usvojiti, a na svjetlo dana trebao bi izaći u prvi kvartal ove godine. Isti je rok za izradu Strateške studije koja prati donošenje Prostornog plana.

Pročelnik Meštrović navodi kako je to "zbog, u više slučajeva, nepotpune, odnosno neusklađene dokumentacija sudionika i predlagatelja pojedinih zahvata koje su iziskivale dodatne radnje i dokumentaciju za razmatranje. Za izmjene i dopune Plana ukupno je zaprimljeno i obrađeno oko 600 prijedloga". Otegnula se i zahtjevna i dugotrajna procedure izrade Strateške studije utjecaja novih Izmjena i dopuna Plana na okoliš u okviru koje će se provesti i Glavna ocjena izmjena i dopuna Plana na ekološku mrežu, ističe Meštrović.

Prvi dio podataka za izradu Strateške studije je Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, kao izrađivač novih Izmjena i dopuna Plana, dostavio izrađivaču Studije krajem prosinca 2019. godine: Konačni prednacrt prijedloga novih izmjena i dopuna Plana je dostavljen u srpnju 2020. godine, dok je izrađivač Strateške studije krajem studenoga 2020. godine dostavio prvi dio Studije, a preostali dio Strateške studije trebao je biti dostavljen početkom prosinca.

Koja je svrha strateškog studije, trebalo bi se znati do proljeća.

Prema najavi resornog pročelnika, Olivia Meštrovića, planirani rok za istovremenu javnu raspravu novih izmjena i dopuna Plana te Strateške studije je početkom 2021. godine. Županijski prostorni plan posljednji put je izmijenjen prije šest godina.

Ovo su razlozi za aktualne izmjene PP Zadarske županije:

redefiniranje pojedinih zona ugostiteljsko-turističke namjene,
preispitivanje područja za planiranje farmi,
revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene
revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene
noveliranje izvedenog stanja infrastrukturnih sustava,
revizija postojećih, izmjene i dopune planskih rješenja u dijelu koji se odnosi  na pomorske građevine i zahvate te pomorski promet, kao i promet u cijelosti,
revizija uvjeta za djelatnost marikulture,
revizija i korekcija trasa cestovnog i željezničkog prometa te analiza mogućnosti planiranja novih trasa u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima,
dopuna i korekcija odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana s ciljem jednostavnije provedbe, ostvarenja ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima te poboljšanja uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora,
revizija i usklađenje hidromelioracijskih sustava (sustava navodnjavanja i melioracijske odvodnje) sa propisima, studijama, planovima i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih Izmjena i dopuna Plana,
revizija i preispitivanje područja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije te planiranja novih zona sukladno važećim propisima,
revizija lokacija planiranih helidroma u skladu s prostornim i zakonskim mogućnostima,
revizija uvjeta za planiranje elektroničke komunikacijske infrastrukture,