Slučaj zgrade Dnevne bolnice dobio je nastavak u obliku dva poduža odgovora ravnatelja Opće bolnice Zadar dr. Željka Čulina koji se očitovao na navode predsjednika Županijske organizacije SDP-a Jure Zubčića koji je javno iznio sumnje u nepravilnosti prilikom provođenja tog EU projekta teškog 50 milijuna kuna.

U prvom odgovoru dr. Čulina objašnjava dio koji se tiče aneksa ugovora:

Nastavno na brojne poluinformacije, netočne navode i manipulacije djelovima dokumentacije želimo prikazati istinit tijek događaja i procesa vezanih za izgradnju projekata pod nazivom „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju".

Kako bi javnost u potpunosti bila upoznata sa projektnom dokumentacijom te kako bi se mogli provjeriti podaci koje navodimo, ukazujemo na činjenicu da je prethodno navedeni dokument dio projektne dokumentacije i da se sva dokumentacija povezana s nabavkom o gradnji temelji na Zakonu o javnoj nabavi te se isti mogu pronaći na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Dokument koji je naveden u objavi dio je projektne dokumentacije, a radi se o pojašnjenju statičara na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta u postupku javne nabave. U istom se navodi sljedeće: "Druge zahtjeve ako postoje treba dati proizvođač uređaja, ovisno o tipu uređaja te intenzitetu zračenja", što samo potvrđuje pravilnost postupka kojeg je provela Opća bolnica Zadar.

Vezano uz navod o napravljenim uštedama radi manje gustoće betona, Izmjene Ugovora o gradnji također se nalaze u objavi 2021/S F20-0015521 te iste navode razloge izmjene, a prema kojima je i sklopljen Aneks 4. Ugovora o gradnji.

Između ostalog, u članku 4. Aneksa 4. Ugovora o gradnji navedeni su razlozi smanjenja ugovorene cijene. Naime, tijekom izvođenja svih vrsta građevinskih radova Izvođač radova uobičajeno dostavlja zahtjeve za izvršenje radova i namirenje troškova istih koji su neophodni da bi se izvršio Ugovor. Navedeni zahtjevi se zajedno s dokumentacijom za izvršenje radova dostavljaju voditelju projekta i nadzornom inženjeru te ukoliko je potrebno i projektantskom nadzoru koji pregledavaju i daju očitavanje na navedene zahtjeve. Navedenom procedurom odobreno je 11 izmjena.

Među navedenim izmjenama je i izmjena broj 11 prema kojoj je smanjenja gustoća baritnog betona. Svi dokazi i troškovi vezani uz ishođenje istih padaju na teret Izvođača te tako i Elaborat o ionizirajućem zračenju, odnosno Izvođač Solida d.o.o. je snosio troškove izrade Elaborata o ionizirajućem zračenju.

Predviđena ušteda na stavci baritnog betona, a koja je odobrena od nadzora i voditelja projekta iznosila je 331.284,00 HRK. Međutim obzirom na prethodno odobrene zahtjeve Izvođača za dodatnim radovima umanjili su vrijednost navedene uštede na 30.596,10 HRK. Sve prethodno navedeno je dio Aneksa 4. Ugovora o gradnji.

U odnosu na izmjenu građevinske dozvole ukazujemo na činjenicu da navedeni Aneks 4, u članku 6., navodi kako je zbog izmjena potrebno tražiti izmjenu građevinske dozvole. Troškove izmjene projekta kao i troškove izrade dokumentacije za izmjenu građevinske dozvole snosila je Opća bolnica Zadar.

Dokumentacija je izrađena o projektantske tvrtke Capital Ing d.o.o. koji je izradio projekt iz 2016. godine. Navedene promjene su se trebale izraditi kako bi se dozvola uskladila s stvarnim stanjem na gradilištu, jer bez navedenih izmjena u fazi tehničkog pregleda zgrade ne bismo mogli ishoditi uporabnu dozvolu. U izmijenjenoj građevinskoj dozvoli izmijenjene su stavke koje su se ticale uvođenja etapnosti uporabnih dozvola, izmjenama sprinkler instalacija i izmjeni zbog gustoće baritnog betona. Troškovi za izmjenu projekta iznosili su 48.750,00 HRK, a podmireni su iz sredstava koji su doznačeni Općoj bolnici Zadar nakon naplate garancije od Izvođača Solide d.o.o. (3.762.445,62HRK).

U drugom odgovoru ravnatelj zadarske bolnice odgovara na Zubčićeve navode prema kojima je Opća bolnica Zadar zbog propusta platila kaznu od 70 tisuća kuna. Kao i prvo, i ovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Sukladno odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.08.1.2.03.0016) potpisanom 8. veljače 2017. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (SAFU) i Opće bolnice Zadar (kao Korisnika bespovratnih sredstava) za cjelokupni postupak Upravljanja projektom i administraciju koja uključuje i provedbu javne nabave Opća bolnica Zadar bila je obvezna angažirati vanjsku tvrtku s kojom je Ugovor o pružanju usluga upravljanja projektom i provedbe javne nabave na projektu potpisan 15. svibnja 2017. godine.

Prema tome, cjelokupni postupak javne nabave Rušenja postojeće zgrade i izgradnja Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju, te adaptacija dnevne bolnice Službe za kirurgiju Opće bolnice Zadar koji se spominje u članku vodila je vanjska tvrtka, dok je u postupku Opću bolnicu Zadar zastupalo imenovano stručno povjerenstvo (među kojem su osim predstavnika Opće bolnice Zadar sudjelovali i drugi vanjski stručnjaci iz područja građevinarstva i stručnjaci za javnu nabavu).

Sam postupak javne nabave proveden je 2018. godine (objavljen 3. rujna 2018.). Istekom roka za dostavu ponuda donesena je Odluka o odabiru ponude ponuditelja Solida d.o.o., Trzin, Republika Slovenija po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude. Na navedenu odluku izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave od strane zajednice ponuditelja Lavčević d.d. dana 20. prosinca 2018.

Postupajući po žalbenim navodima žalitelja Državna komisija je odbacila sve žalbene navode te je ocijenila žalbu neosnovanom. Ali isto tako je Komisija je utvrdila da su počinjene bitne povrede postupka javne nabave koje se u konkretnom slučaju očituju u tome da je po tumačenju Državne komisije, Opća bolnica Zadar kao Naručitelj propustila utvrditi nepostojanje poreznog duga za tvrtku Solida d.o.o. u Republici Hrvatskoj. Naime Opća bolnica Zadar je izvršila provjeru putem dohvata podataka sustavom EOJN iz Porezne evidencije RH za tvrtku Solida d.o.o, te je dobivena obavijest od Porezne uprave da potvrdu nije moguće ishoditi jer tvrtka Solida d.o.o. nije u poreznoj evidenciji Republike Hrvatske. Odnosno Državna komisija donosi odluku kojom se poništava Odluka o odabiru jer nije pribavljen dokaz o nepostojanju poreznog duga, već samo dokaz da gospodarski subjekt nije registriran porezni obveznik u RH te je time postupak vraćen na ponovni pregled i ocjenu. Naknadno postupajući po Rješenju Državne komisije, u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda, Opća bolnica Zadar, kao naručitelj pribavlja Izjavu od tvrtke Solida d.o.o. da nije porezni obveznik u RH i Opća bolnica Zadar donosi dana 4. ožujka 2019. godine Odluku o odabiru iste ponude ponuditelja Solida d.o.o., Trzin, Republika Slovenija. Na navedenu Odluku o odabiru, žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave dana 12. ožujka 2019. godine ponovno je dostavio isti žalitelj - zajednica ponuditelja Lavčević d.d. čija žalba se od strane Državne komisije odbija kao neosnovana. Zaključno jedini razlog za prvotno poništenje odabira Izvođača je proceduralne naravi jer se radi o ponuditelju čije je sjedište u Republici Sloveniji, a ne u Republici Hrvatskoj.

Kako se u ovom slučaju radi o okolnostima koje nisu proizašle iz nesavjesnog postupanja Opće bolnice Zadar kao javnog naručitelja Središnjoj agenciji (SAFU) dostavljen je zahtjev za produljenjem roka provedbe projekta koji je ocijenjen kao opravdan. Činjenica da SAFU kao nadzorno tijelo za provedbu projekta financiranog iz EU fondova nije na bilo koji način ocijenio postupanje u postupku javne nabave kao nezakonito i nesavjesno, u tom trenutku je odobreno produljenje roka provedbe projekta do 1. siječnja 2021. godine.