Iako je preostalih četvero članova Nadzornog odbora dogovorilo i tražilo od Uprave, direktora Željka Žilaveca da se sazove Glavna skupština Košarkaškog kluba Zadar na kojoj će se statutarno smanjiti broj članova NO s devet na pet, to se nije dogodilo.

U objavi održavanja skupštine KK Zadar predlaže se izmjena Statuta prema kojoj bi umjesto 9 bilo 7 članova Nadzornog odbora. Dva mjesta su rezervirana za predstavnike navijačkih skupina koje u proteklih godinu dana nisu iskoristile to svoje pravo.

Nadzorni odbor KK Zadar ostaje blokiran do daljnjega. Nakon nagle ostavka bivšeg košarkaša Ivana Sunare, ostala su trojica vijećnika, Damir Dado Burčul, Ante Rubeša kao predsjedavajući i Enio Meštrović, te Dino Martinović uime sponzora kluba.

U svom očitovanju javnosti, Sunara je za preostale članove rekao da nisu sportaši, ali je priznao i da je odbijen njegov prijedlog iz "proizvodnje". Prije negoli je podnio ostavku, Sunara je bio na razgovoru u Uredu Gradonačelnika. Članovi poput Sunare ne trebaju u NO, poručili su nadzornici, govoreći o tome da je on želio financijski dodatno opteretiti Klub sa svojim prijedlozima.

Grad Zadar je većinski vlasnik KK Zadar i ključan je u donošenju odluke o izmjeni Statuta za travanjsku skupštinu. Može je i bojkotirati, ako želi.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno raspolažu dionicama koje čine više od polovine svih glasova u Skupštini Društva, navodi se u Statutu.

Za travanjsku su predložene neke odredbe iz Statuta koji se treći put mijenjao 2017. godine:
1.) Članak 5. mijenja se i glasi:
»KK Zadar s.d.d. kao profesionalni sportski klub ima pečat pravokutnog oblika u kojem se nalazi tekst Košarkaški klub ZADAR s.d.d.«
2) Članak 20. stavak 1., mijenja se i glasi:
»Glavna skupština se u pravilu održava u sjedištu Društva, s tim da se može održati i na drugom mjestu ako za to postoje valjani razlozi, o čemu odlučuje Uprava Društva.«
3) Članak 23. stavak 1., mijenja se i glasi:
»Glavnoj skupštini predsjedava njezin predsjednik, kojeg imenuje sama Skupština, i to za svaku pojedinu sjednicu.«
4) U članku 28. stavku 1., brojka »9« zamjenjuje se brojkom »7«:
5) U članku 29. stavku 2. alineja trinaesta, riječi »kao i voditelja omladinske škole i sl.« brišu se.