Završeni su radovi na rekonstrukciji dionice županijske ceste Ž6025, od Kaštel Žegarskog do granice k.o. Ervenik (granica Zadarske županije), izvijestili su iz Županijske uprave za ceste.

Predmetna dionica ceste dosad je bila makadamska prometnica, neprikladnih elemenata horizontalnog i vertikalnog toka trase i bez elemenata oborinske odvodnje, a rekonstrukcija se radila u svrhu poboljšanja tehničkih elemenata prometnice koja prolazi kroz nenaseljeno i neuređeno područje.

Projektom je obuhvaćena dionica ceste dužine 1460,00 metara sa dva prometna traka širine po 3,00 metara, namijenjena dvosmjernom odvijanju prometa sa uzdužnim i poprečnim nagibima kolnika kako bi se oborinska voda najkraćim putem odvela sa asfaltirane površine i preko bankina upila u okolni teren.

Također je ugrađena i odgovarajuća vertikalna kao i horizontalna prometna signalizacija, izvijestili su iz ŽUC-a.