Grad Zadar na Gradskom vijeću pokreće postupak urbanizacije šumske površine na izlazu iz Kožina s lijeve strane ceste, na širem prostoru postojećeg igrališta i adventure parka. Na ovom prostoru planira se Zona centralnih funkcija, odnosno uređenje postojećeg igrališta, gradnja škole i crkve, te komercijalnih trgovačkih sadržaja. U zoni se planiraju isključivo javni sadržaji, što znači da u njoj ne bi bilo gradnje stambenih objekata.

Najveća zapreka postojećem planu je činjenica da je najveća parcela, površine 73.785 četvornih metara, u vlasništvu Republike Hrvatske. Grad Zadar u više je navrata pokušao doći do vlasništva nad zemljištem, posljednji put 2020. godine, kada je sud odbio prijedlog za uknjižbu na česticu. Unatoč tome, Grad nastavlja s aktivnostima i promjenama prostornog plana, nadajući se da će zbog javnih sadržaja koji su predviđeni na prostoru na kraju dobiti vlasništvo.

- Donošenjem predmetnog Urbanističkog plana uređenja ostvarit će se preduvjeti privođenja planiranoj namjeni predmetnog neuređenog područja (javna i društvena namjena), te sport i rekreacija, ističe se u Prijedlogu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone (Sm) zapadno od povijesne jezgre Kožina.

Za lanjskog posjeta gradonačelnika Branka Dukića Kožinu predsjednik Mjesnog odbora Mario Medić naglasio je potrebu izrade UPU-a za tamošnju Zonu centralnih funkcija prije svega zbog ograničenih prostornih kapaciteta postojeće mjesne osnovne škole koju pohađaju 72 učenika. Nakon gradnje škole, koja je prioritet, te uređenja sportskog centra, koji tamo već postoji, ali ga treba urediti i prilagoditi modernim standardima, moglo bi se krenuti u realizaciju drugih sadržaja.