Ovog tjedna počinju radovi na izgradnji pametnih sustava odvodnje u Zadru, a zatim i u Biogradu na Moru. Riječ je o radovima u sklopu projekta STREAM kojeg provodi Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Više o samom projektu, dinamici radova i lokacijama izgradnje kazala je ravnateljica Agencije ZADRA NOVA Marina Dujmović Vuković u eteru Radija 057. 

- Svi se još sjećamo katastrofalnim razmjera poplave 2017. godine u Zadru koje su uzrokovale brojne probleme, ali i štete na infrastrukturi. Izgradnjom ovih pametnih sustava, kao što su kišni vrtovi, nastoji se izbjeći takav scenarij u budućnosti, a jedna od aktivnosti u sklopu projekta STREAM upravo je projektiranje i izgradnja pametnih sustava odvodnje. Pametni sustavi odvodnje su suvremeno građevinsko rješenje koje funkcionira na principu upojnih bunara koji zadržavaju veće količine vode, a tu su naravno i biljke koje imaju veliku moć upijanja. Na taj način spriječavaju poplave uzrokovane velikom količinom oborina koje padnu u kratkom vremenu. S obzirom na takav način djelovanja, zovemo ih kišnim vrtovima. Uz samu izgradnju pametnih sustava odvodnje, građani će dobiti novi prostor za korištenje, tako da ćemo i na taj način doprijenijeti kvalitetnijem korištenju prostora u gradu, rekla je Dujmović Vuković.

Kišni vrtovi će se raditi na dvije lokacije u Zadru i na jednoj u Biogradu na Moru. Kao pilot lokacije, odabrani su šumoviti dijelovi Vruljice, lokacija kod područne osnovne škole na Ploči i prostor iznad državne ceste D8 u Biogradu na Moru. Prošlog tjedna pripremljeno je gradilište i izvođači su uvedeni u radove u Zadru, a početak građevinskih radova očekuje se u nadolazećim danima. Radovi iznad Jadranske magistrale u Biogradu na Moru trebali bi započeti početkom travnja. Očekivano trajanje radova u parku Vruljica i Biogradu je šest mjeseci, a kod područne škole Ploča tri mjeseca.

- Uz izgradnju kišnih vrtova, izradit će se karte opasnosti od poplava i karta rizika od poplava na projektnom području, pripremiti plan upravljanja rizikom od poplava i opremiti operativne snage Stožera civilne zaštite Zadarske županije, točnije nabaviti protupoplavna oprema i transportno vozilo za JVP Zadar. U planu su i razvoj radiokomunikacijskog sustava za Stožer civilne zaštite (12 odašiljača, dvokanalni dispečerski sustav i 85 prijenosnih mobilnih stanica) te radionice za podizanje svijesti, pojasnila je ravnateljica Agencije ZADRA NOVA.

Projekt STREAM je strateški projekt odobren za financiranje u sklopu druge prioritetne osi Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija - Hrvatska. Opći cilj projekta je poboljšanje upravljanja rizicima i povećanje upravljačkih mogućnosti stožera za civilnu zaštitu s obje strane Jadranskog mora, sve u cilju kako bi u što kraćem roku reagirali na posljedice poplava. Specifični cilj projekta je unaprijeđenje znanja o poplavama, povećanje kapaciteta žurnih službi, sustava ranog upozoravanja te komunikacijskog sustava. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava te educirati članovi stožera za civilnu zaštitu i pripadnici žurnih službi. U projektu sudjeluje ukupno 21 partner, 9 s hrvatske i 12 s talijanske strane, a vrijedan je 9,4 milijuna eura. Od toga, udio Agencije ZADRA NOVA iznosi 1,1 milijun eura.