Turistička zajednica Zadarske županije je objavila Natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Zadarske županije, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, odnosno na temelju odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Zadarske županije na posljednjoj, 16. sjednici.

Natječaj će biti otvoren 14 dana, odnosno do 9. lipnja 2022. do kraja dana. Neki od uvjeta koje kandidati moraju ispunjavati uključuju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, ili najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme, a potrebno je znanje jednog i poznavanje dodatnog stranog jezika i dr.

Pored dokaza o ispunjavanju posebnih uvjeta, kandidati prilikom prijave na natječaj moraju priložiti i prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Zadarske županije. Trenutačna direktorica TZ Zadarske županije Mihaela Kadija, koja je na toj poziciji od 2014. godine, već je najavila svoju prijavu na mandat od četiri godine.

Odluku o odabiru najboljeg kandidata, odnosno imenovanje direktora/direktorice na mandat od četiri godine donijet će Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije.