Skupština Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Zadar na sjednici održanoj 28. srpnja donijela je odluku o jedinstvenoj naknadi za razvoj, koju će potrošači plaćati na ispostavljenim uplatnicama za potrošenu vodu. Prema ovoj odluci, naknada za razvoj određuje se, obračunava i naplaćuje u visini od 1,85 kn po 1 m3 isporučene vode.

Naknada će se plaćati na području pružanja vodnih usluga Isporučitelja, koje čine gradovi Zadar, Nin i Obrovac, te općine Bibinje, Galovac, Jasenice, Kali, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Privlaka, Ražanac, Starigrad, Sukošan, Vrsi i Zemunik Donji.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina Vodovoda d.o.o. Zadar, koji je objavljen na internetskoj stranici www.vodovod-zadar.hr.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odluke koje su donesene između 2011. i 2014. godine na području svih gradova i općina obuhvaćenim odlukom. Kakav će biti učinak na račune kućanstava vidjet će se već na računima potrošnje za kolovoz.