Grad Zadar poništio je natječaj za izradu projekta energetske obnove zgrade OŠ Šime Budinića. Razlog je poznat i isti kao za poništenje natječaja za rekonstrukciju Ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana i prometnicu u Crnome - zbog obustave izvršenja proračuna Grad ne može prihvatiti financiranje projekata koji ranije nisu ugovoreni.

- Dana 12. siječnja 2023. godine Gradonačelnik Grada Zadra donio je Odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za prvo tromjesečje 2023. godine, a u kojoj nisu planirana financijska sredstva za sklapanje ugovora u predmetnom postupku javne nabave. Naručitelj u trenutku pokretanja predmetnog postupka nije imao saznanja da se neće moći izvršavati sklopljeni ugovor po provedenom predmetnom postupku javne nabave zbog nedostatka financijskih sredstava, nego su navedene okolnosti postale naknadno poznate, nakon što je pokrenut predmetni postupak, navodi se u obrazloženju odluke.

To još uvijek ne znači da se ovi poslovi neće realizirati. Naime, Strabag je uložio žalbu Državnoj komisiji na odluku o poništenja natječaja za Cezanovu, a ona ju je uvažila i poništila poništenje natječaja.

- Navod naručitelja da za predmetni projekt više nema financijskih sredstava u žalbenom postupku nije potkrijepljen odgovarajućim dokazima, dok iz javno objavljene Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka za prvo tromjesečje 2023. godine nije moguće zaključiti da naručitelj ne raspolaže financijskim sredstvima za izvršenje predmetnog ugovora o javnoj nabavi, navodi se u odluci Državne komisije za Cezanovu.

Grad Zadar u tom će slučaju, a moguće i u ovim kojim su slijedili, morati donijeti odluku o odabiru izvođača ili poništenju, ali uz navođenje drugih relevantnih razloga.

Inače, na natječaj za projekt energetske obnove Budinića stigle su tri ponude, a najpovoljniju je dao Ekološki centar d.o.o. iz Vukovara, od 416.666 kuna bez PDV-a. Ako se žele žaliti, Vukovarci to mogu napraviti u roku od 10 dana.