Za 20-godišnju koncesiju na nautičku luku i benzinsku crpku u Svetom Petru, Zadarska županija je na natječaj dobila dvije ponude.
Jednu je dala zagrebačka firma Portus Navigo a drugu Laboro sa sjedištem u Turnju.
Portus Navigo osnovali su 2021. godine Goran Barać i Ante Obućina u izvještaju za 2022. godinu kaže se kako su imali prihod od jedne kune i gubitak od 22 tisuće kuna. Registrirani su za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem s temeljnim kapitalom od 42 tisuće eura.

Osnivač i direktor Labore je Marko Santini. On je tek 28. travnja predao završni izvještaj o poslovanju za 2022. godinu i nije ga moguće otvoriti. Iz sudskog registra je vidljivo kako je to firma osnovana s 2.654,46 eura temeljenog kapitala sa širokim spektrom djelatnosti.

Procjena vrijednosti ulaganja u buduću marinu s benzinskom, što je iziskivati veliko nasipanje mora, iznosi 31, 2 milijuna eura bez PDV-a.

"Zadarska županija objavila je obavijest o namjeri davanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma s benzinskom crpkom "Sv.Petar" 23.03.2023. godine.

Javno otvaranje ponuda održano je dana 27. travnja, a obje ponude su došle u ruku, očitovao se resorni pročelnik Krešimir Laštro. On je i predsjednik stručnog povjerenstva za koncesije koje pregledava i ocjenjuje ponude.

Taj postupak je tajna do donošenja odluke o davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije, najavio je pročelnik Laštro.