Biogradska Ilirija dobila je i u ponovljenom postupku spor protiv Grada Biograda oko vlasništva nad zemljištem u Solinama vrijednim 25 milijuna eura, na kojima je prije tridesetak godina sagradila teniske terene. Grad Biograd tužio je 2010. godine Iliriju smatrajući da zemljište nije moglo biti uneseno u vlasništvo tvrtke u privatizaciji te ga treba vratiti u vlasništvo Grada, sljednika nekadašnje Općine Biograd.

Ilirija je dobila prvostupanjsku presudu, koju je potvrdio Visoki trgovački sud Republike 2016. godine, ali ju je Vrhovni sud Republike Hrvatske vratio prvostupanjskom sudu jer nije dovoljno razjašnjena okolnost - je li Ilirija ispunila uvjete oko gradnje sadržaja, kada joj je zemljište ustupljeno, ili nije ispunila ugovorne obveze pa slijedom toga ugovor nije izvršen pa se zemljište može vratiti lokalnoj samoupravi.

U podnesenoj tužbi navodilo se kako je u postupku pretvorbe društvenog poduzeća "Ilirija" u temeljni kapital unesena nekretnina u cijelosti, iako je pravo prestalo zbog neizvršavanja obveza preuzetih ugovorom o davanju na korištenje građevinskog zemljišta od 30. ožujka 1988. U novoj presudi sutkinje Ane Markač navodi se kako je svrha ustupanja zemljišta bila izgradnja kompleksa teniskih igrališta s pripadajućim objektima. Svi građevinski radovi su dovršeni krajem 1989. godine te je uvidom u stvarnu situaciju vidljivo da je izgrađeno ukupno 14 teniskih terena i malonogometno betonsko igralište, koje je kasnijim godinama pretvoreno u betonska teniska igrališta, sada igrališta na kojima se nalazi umjetna trava.

Na zemljištu nije izrađen kružni trg Vidikovac, kojim je trebao dominirati valjkasti viši od 20 metara, a u sklopu kružnog trga trebalo je izraditi kružnu prometnicu Bazar koja ima prilaz ka svim predviđenim prometnicama. Međutim, prema zaključku suda, to nije presudno da se može smatrati da je zemljište privedeno svrsi, jer se nigdje ne navodi da se mora maksimalno ispuniti sve zadane mogućnosti gradnje te zbog toga nije došlo do prestanka prava korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa je ono legalno uneseno u vlasništvo Ilirije.

Gradu Biogradu ostaje mogućnost žalbe, tako da ćemo za konačni pravorijek morati pričekati još nekoliko godina.