Još 2. lipnja, Opća bolnica Zadar odabrala je izvođača za instalaciju solarne elektrane na krov Poliklinike.

Na natječaj koji je bio objavljen u ožujku pristigle su tri ponude. Nakon završenog postupka pregleda i ocjene ponuda, 15. lipnja, Opća bolnica Zadar i tvrtka EL TIM d.o.o. iz Zadra zaključili su Ugovor o javnoj nabavi roba „Oprema za solarnu elektranu s konstrukcijom i montažom".

Predmet ovog Ugovora je solarna elektrana za potrebe Opće bolnice Zadar koja obuhvaća isporuku, ugradnju i puštanje u rad na lokaciji Opća bolnica Zadar - zgrada Poliklinike.

EL TIM d.o.o. se obvezao isporučiti i ugraditi opremu za ugovorenu cijenu koja iznosi ukupno 191.272,70 EUR s PDV-om.

Nabava solarne elektrane financirana je uz potporu Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene".