Upravni odjel za opću upravu Zadarske zupanije započeo je 11. rujna 2023. godine sa obavljanjem poslova iz svog djelokruga rada, a koji se odnose na vođenje državnih matica, evidencije o hrvatskom državljanstvu, registar životnog partnerstva, sklapanje braka i životnog partnerstva i stjecanje hrvatskog državljanstva, na novoj adresi u Zadru, Zrinsko - Frankopanska ulica br. 8 i Ulica Kralja S. Držislava 1, zgradi Pošte na Relji.

S današnjim danom, osim spomenutih matičnih ureda premješteni su službenici Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam, Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove, Upravnog odjela za javnu nabavu i upravljanje imovinom, Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport te Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove.

Za desetak dana očekuje se premještaj službenika Upravnih odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove koji rade na poslovima izdavanja dokumenata poput građevinske i uporabne dozvole te srodnih dokumenata.